Kurssikuvaukset

 
Tästä näet lukion kaikkien oppiaineiden kurssikuvaukset ja etenemisjärjestykset. Joillakin oppiaineilla on oma kotisivu, jolle pääset otsikkoa klikkaamalla. Jos haluat tarkempaa tietoa kurssien tavoitteista ja sisällöistä, tutustu opetussuunnitelmaan.
 

Oppiaineet ja kurssit, klikkaa lyhennettä:

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, S2

Ruotsi (B1-kieli), RUB
Englanti (A1-kieli), ENA
Saksa (A2-kieli), SAA
Saksa (B2- ja B3-kielet), SAB
Ranska (B2- ja B3-kielet), RAB
Venäjä (B3-kieli), VEB
Espanja (B3-kieli), EAB
Latina (B3-kieli), LAB

Matematiikka, pitkä, MAA
Matematiikka, lyhyt, MAB

Biologia, BI
Maantieto, GE
Fysiikka, FY
Kemia, KE
Uskonto ev.lut., UE
Uskonto, ort., UO
Elämänkatsomustieto, ET
Filosofia, FI
Historia, HI
Yhteiskuntaoppi, YH
Psykologia, PS

Musiikki, MU
Kuvataide, KU
Ilmaisutaito, IT
Liikunta, LI
Terveystieto, TE

Opinto-ohjaus, OP
Tietotekniikka, AT
Integraatiokurssit, IN
Ratsastus ja hevostalous, RH
Käsityö, KT
Kansalaistaidot, KA
Ammatillisesti suuntautuneet opinnot, ASO
Vapaavalintaiset opinnot, VVO

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä; kurssin ÄI4 voi kuitenkin valita ennen kurssia ÄI3. Kurssit ÄI8 ja ÄI9 kannattaa jättää abivuodelle; ne ovat hyviä kertauskursseja yo-koetta varten. Kursseille ÄI7, ÄI10, ÄI11 ja ÄI13 voi tulla opintojen kaikissa vaiheissa. 
 
 
ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen)
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.
 
ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (pakollinen)
Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.
 
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.
 
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkö-kulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentoivia tekstejä.
 
ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (pakollinen)
Opiskelija oppii tarkastelemaan eri aikakausien tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.
 
ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen)
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.
 
ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (syventävä)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
 
ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (syventävä)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.
 
ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (syventävä)
Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.
 
ÄI10 Median maailma (koulukohtainen syventävä)
Kuka päättää, mitä uutisia julkaistaan tai millaisia tv-ohjelmia esitetään? Tutustutaan median rakenteisiin vallan ja vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu erilaisiin rooleihin mediassa: vastaanottajana mutta myös sisällöntuottajana. Kurssin avainkäsite on aktiivinen mediakriittisyys. Kurssi sopii kaikille vuosikursseille ja sen voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
 
ÄI11 Luova kirjoittaminen (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla harjoitellaan persoonallista ilmaisua kirjoittamalla. Kurssi käy niin kirjailijan urasta haaveilevalle kuin tyhjän paperin kammosta kärsivälle. Kurssitehtävät vaihtelevat pienistä välipalatehtävistä laajempiin kaunokirjallisiin teksteihin. Kurssi sopii kaikille vuosikursseille. 
 
ÄI12 Mainos ja mainoskuva (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla tutustutaan mainontaan ja markkinointiin. Teoriaosuuden jälkeen opiskelijat pääsevät kokeilemaan omia taitojaan markkinoinnissa printtimainonnan ja mainoselokuvan parissa. Kurssi sopii kaikille vuosikursseille. 
 
ÄI13 Kielioppi ja kielenhuolto (koulukohtainen syventävä)
Millainen kieli suomi on? Miten suomen kieltä kuvataan kieliopin avulla? Kurssilla tehdään kielenhuollon tehtäviä. Käsiteltävät asiat valikoidaan kurssilaisten tarpeiden mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi välimerkit, sanojen yhteen ja erilleen kirjoittaminen, lyhenteet, lainasanojen oikeinkirjoitus, lyhenteet, numeroiden ja lukujen kirjoittaminen ja tyylin huolto. Kurssi sopii kaikille vuosikursseille.

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, kurssin S24 voi kuitenkin valita ennen kurssia S23. Muista poikkeuksista on neuvoteltava opettajan kanssa.Syventävät kurssit voi valita vapaasti seuraavin poikkeuksin: kurssin S28 voi valita vasta, kun vähintään kurssit S21, S22 ja S23 on suoritettu; kurssin S29 voi valita vasta lukion päättövaiheessa, kun vähintään kurssit S21, S22, S23, S24 ja S25 on suoritettu.Kurssien itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista kuin poikkeustapauksissa. Kaikkien kurssien puheharjoitukset on aina esitettävä ryhmässä.
 
S20 Kielioppi ja oikeinkirjoitus (soveltava)
Kieliopin peruskäsitteet kaikkien kielten opiskelun tueksi sekä äidinkielen oikeinkirjoitustaidon vahvistamiseksi päättökokeessa vaadittavalle tasolle.
 
S21 Perusteet hallintaan (pakollinen)
Opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskieltä kirjallisesti ja suullisesti, oppii tuntemaan suomen kielen perusrakenteet ja käyttämään niitä sekä rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä.
 
S22 Kieli käyttöön (pakollinen)
Opiskelija harjaantuu toimimaan vuorovaikutustilanteissa, oppii erottamaan tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä sekä hallitsemaan kielen lauserakenteita ja ymmärtämään sanojen muodostumista.
 
S23 Kielellä vaikutetaan (pakollinen)
Opiskelija harjaantuu ymmärtämään mielipidetekstejä ja ottamaan kantaa niihin, rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteitä sekä tunnistamaan, miten lukijaan vaikutetaan. Käsitellään myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana ja kielen rakenteista erityisesti sijamuotoja ja rektioita.
 
S24 Syvemmät tekstitaidot (pakollinen)
Opiskelija harjaantuu tuottamaan persoonallista kieltä; hän oppii löytämään teksteistä pääajatukset, tulkitsemaan ydinsisältöä sekä kirjoittamaan aineiston pohjalta.
 
S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi (pakollinen)
Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin, vertailee suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin. Opiskelussa tavoitellaan taide-elämyksiä ja käytetään mediaa kulttuurivälineenä.
 
S26 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (pakollinen)
Opiskelija harjoittelee kielitaitoa yhä vaativammilla teksteillä ja tehtävillä, syventää tietoja suomen kirjakielestä ja soveltaa näitä tietoja omassa kirjoittamisessaan. Opiskeltaessa lisätään tietoja suomalaisuudesta lukemalla suomalaista kirjallisuutta.
 
S27 Puhekieli tarkasteluun (syventävä)
Opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin, tunnistaa puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja vertailee puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.
 
S28 Erilaisten tekstien kirjoittamista (syventävä)
Opiskelija harjoittelee monipuolisesti kirjallista ilmaisua ja varmentaa kielen rakenteiden hallintaa ja kirjoitusprosessiaan.
 
S29 Tekstien maailmassa (syventävä)
Opiskelija harjoittelee erittelevää ja eläytyvää lukemista sekä parantaa suomalaisen ja oman kulttuurin kirjallisuuden tuntemusta.
 
S210/ÄI10 Median maailma (koulukohtainen syventävä)
Viestintätulvan jäsentäminen; kuva viestinä, kuvamuodot, visuaalinen lukutaito; mitä media on, media liiketoimintana, retoriikka ja media, median vastaanottajat.
 
S211/ÄI11 Luova kirjoittaminen (koulukohtainen syventävä)
Persoonallista ilmaisua kirjoittamalla. Kirjoittamisen ja lukemisen kohteina kaunokirjallisuus, asia- ja mielipidetekstit sekä kuvat. Fiktiivistä ja asiakirjoittamista.
 

Ruotsi (B1-kieli)

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Itsenäinen suorittaminen on mahdollinen muiden paitsi kurssien RUB0 ja RUB1 kohdalla.
 
RUB0 Niveltävä kurssi (soveltava)
Lukio-opintoja aloittaville tarkoitettu kurssi ennen pakollisia kursseja. Kurssilla kerrataan peruskoulun rakenteita ja sanastoa.
 
RUB1 Koulu ja vapaa-aika (pakollinen)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perus-rakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
 
RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (pakollinen)
Kurssilla edelleen vahvistetaan sanastoa, rakenteita, puheviestintää ja kirjoittamista, aiheina nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset ja vapaa-aika. Lisänäkökulmina ”hyvinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen”.
 
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (pakollinen)
Kotimaa, suomenruotsalaisuus vertailtuna muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssin aiheet käsittelevät ”kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta”. Harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.
 
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (pakollinen)
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja turvallisuus”.
 
RUB5 Elinympäristömme (pakollinen)
Aiheina luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet, joissa korostuu ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen”. Ymmärtävän lukemisen strategioita ja kirjallista ilmaisua erilaisiin tarkoituksiin.
 
RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (syventävä)
Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria laaja-alaisesti. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittamisessa. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään edellisten kurssien rakenteita ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.
 
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (syventävä)
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta vaativamman kieliaineksen avulla.
 
RUB8 Suullisen viestinnän kurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssin tavoitteena on uskaltaa puhua ruotsia. Opetellaan sanastoa ja ääntämistä sekä tehdään erilaisia puheharjoituksia.
 
RUB9 Abiturienttikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kerrataan B1 -kielenä opetettavan ruotsin keskeinen sisältö. Kesäyliopistossa pidettävä ruotsin kurssi.
 
RUB10 Yo-tutkintoon valmentava kurssi (koulukohtainen syventävä)
Kertauskurssi ja valmentautumista yo-kokeeseen.

Englanti (A1-kieli)

Suoritusjärjestys vapaa. Itsenäinen suorittaminen mahdollinen muiden paitsi kurssien ENA0 ja ENA1 kohdalla.
 
ENA0 Niveltävä kurssi (soveltava)
Peruskoulussa opittujen rakenteiden ja sanaston kertauskurssi.
 
ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen)
Kurssi on perusrakenteita ja sanastoa vahvistava. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin, kieli on epämuodollista.
 
ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää ja rakenteita sekä kirjoittamista. Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin, aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” täydentävät kurssin aiheita.
 
ENA3 Opiskelu ja työ (pakollinen)
Kurssin aihepiirit löytyvät opiskelusta ja työelämästä. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä.
 
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen)
Oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvää aineistoa harjoitellaan puhumalla ja lukemalla eri strategioilla. Kirjoitustyylejä monipuolistetaan.
 
ENA5 Kulttuuri (pakollinen)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
 
ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen)
Kurssin kieliaines on vaativaa. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.
 
ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (syventävä)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
 
ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (syventävä)
Kurssilla harjoitellaan suullisen kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien (1-7) aihepiirit. Kurssilla keskitytään erityisesti myös kuuntelun ja ääntämisen harjoitteluun. Kieliopissa kerrataan edellisten kurssien rakenteita. Kurssin osana suoritetaan suullisen kielitaidon koe.
 
ENA9 Suullinen ilmaisu (koulukohtainen syventävä)
Lukion kurssien ulkopuolella suoritetuista opinnoista tai kieliharjoittelusta annettava merkintä
 
ENA10 Abiturienttikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kertauskurssi ja valmentautumista yo-kokeeseen. Kurssi vastaa kesäyliopiston abiturienttikurssia. 

Saksa (A2-kieli)

Suoritusjärjestys: 0–2 kurssit ensimmäisinä. Itsenäinen suorittaminen mahdollinen muiden paitsi kurssien SAA0 ja SAA1 kohdalla.
 
SAA0 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava)
Peruskoulussa opittujen rakenteiden ja sanaston kertauskurssi.
 
SAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen)
Kurssi on perusrakenteita ja sanastoa vahvistava. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa lisänäkökulmia.
 
SAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää ja rakenteita sekä kirjoittamista. Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin, aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” täydentävät kurssin aiheita.
 
SAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen)
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
 
SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen)
Oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvää aineistoa harjoitellaan puhumalla ja lukemalla eri strategioilla. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoitustyylejä monipuolistetaan.
 
SAA5 Kulttuuri (pakollinen)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
 
SAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen)
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.
 
SAA7 Luonto ja kestävä kehitys (syventävä)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
 
SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (koulukohtainen syventävä)
Suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan suullisen kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien (1-7) aihepiirit. Kurssilla keskitytään erityisesti myös kuuntelun ja ääntämisen harjoitteluun. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään edellisten kurssien rakentaita. Kurssin osana suoritetaan suullisen kielitaidon koe.
 
SAA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (syventävä)
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

Saksa (B2- ja B3-kielet)

B2-kieli on perusopetuksen vuosiluokalta 7-9 alkanut vieras kieli ja B3-kieli lukiossa alkanut vieras kieli. B3-kieli alkaa kurssista 3.Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Itsenäinen suorittaminen on mahdollinen muiden paitsi kurssien 1-3 kohdalla.
 
SAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua (syventävä)
Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta.
 
SAB2 Näin asiat hoituvat (syventävä)
Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten asiointi pankissa, postissa, lääkärissä ja ostoksilla. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
SAB3 Vapaa-aika ja harrastukset (syventävä)
Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta ja painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
SAB4 Meillä ja muualla (syventävä)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
 
SAB5 Ennen ja nyt (syventävä)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
SAB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (syventävä)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää.
 
SAB7 Kulttuuri (syventävä)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
 
SAB8 Yhteinen maapallomme (syventävä)
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 
SAB9 Abiturienttikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kertauskurssi ja valmentautumista yo-kokeeseen.

Ranska (B2- ja B3-kielet)

Kurssit 1–2 suositellaan suoritettavaksi ensin. Itsenäinen suorittaminen on mahdollista muiden paitsi kurssien 1-3 kohdalla.
 
RAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua (syventävä)
Tämä etupäässä suullisia harjoittelutapoja korostava kurssi opettaa tervehdyksiä, kohtaamisia kysyen ja vastaten ja oman elämän esittelyä.
 
RAB2 Näin asiat hoituvat (syventävä)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja jokapäiväisen elämän palvelutilanteet, joita harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisesti dialogeilla.
 
RAB3 Vapaa-aika ja harrastukset (syventävä)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja matkailuun.
 
RAB4 Meillä ja muualla (syventävä)
Kurssin aihepiireinä ovat ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan.
 
RAB5 Ennen ja nyt (syventävä)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
RAB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (syventävä)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
 
RAB7 Kulttuuri (syventävä)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki,
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
 
RAB8 Yhteinen maapallomme (syventävä)
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 
RAB9 Abiturienttikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kertauskurssi ja valmentautumista yo-kokeeseen.

Venäjä (B2- ja B3-kielet)

VEB1 Hyvää päivää, hauska tutustua (syventävä)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.
 
VEB2 Näin asiat hoituvat (syventävä)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
VEB3 Vapaa-aika ja harrastukset (syventävä)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
 
VEB4 Meillä ja muualla (syventävä)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
 
VEB5 Ennen ja nyt (syventävä)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
VEB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (syventävä)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

Espanja (B3-kieli)

EAB1 suoritettava ensimmäisenä. Itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.
 
EAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua (syventävä)
Suullista harjoittelua korostavalla kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Kerrotaan perusasioita itsestä ja kysytään vastaavia asioita. Harjoitellaan monien palvelutilanteiden kieltä.
 
EAB2 Näin asiat hoituvat (syventävä)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Harjoiteltavia tilanteita ovat ostoksilla käynti ja pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita.

Latina (B3-kieli)

LAB1 Ikkunat auki antiikkiin (syventävä)
Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin.
 
LAB2 Antiikin elämää (syventävä)
Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.

Matematiikka, pitkä

MAA1 ja MAA2 on suoritettava ennen muita kursseja ja MAA1 ennen kurssia MAA2. MAA7 on suoritettava ennen kursseja MAA8, MAA9 ja MAA10 sekä MAA8 ja MAA9 ennen kurssia MAA10. Pakolliset kurssit oltava suoritettuina ennen kurssia MAA13. Kurssit MAA1–MAA13 ja MAA17 voi suorittaa itsenäisesti.
 
MAA0 Pitkän matematiikan johdantokurssi (soveltava)
Kurssilla kerrataan peruskoulumatematiikkaa, kuten prosenttilaskentaa, kirjainlausekkeita, yhtälöratkaisua, suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita sekä ensimmäisen asteen funktiota ja suoran yhtälöä.
 
MAA1 Funktiot ja yhtälöt (pakollinen)
Kurssilla opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan, oppii juuret ja murtopotenssin käsitteet sekä potenssi- ja eksponenttifunktion.
 
MAA2 Polynomifunktiot (pakollinen)
Opiskelija oppii ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä, oppii binomikaavat ja polynomin jakamisen tekijöihin.
 
MAA3 Geometria (pakollinen)
Opiskelija perehtyy kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuuteen, niihin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen sekä sini- ja kosinilauseen käyttöön.
 
MAA4 Analyyttinen geometria (pakollinen)
Opiskelija perehtyy pistejoukon yhtälöön, oppii käyttämään suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöitä, oppii ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä ja yhtälöryhmiä.
 
MAA5 Vektorit (pakollinen)
Opiskelija oppii ymmärtämään vektorikäsitteen ja perusominaisuudet, oppii vektoreiden laskutoimitukset ja vektorit koordinaatistossa ja käyttämään niitä sekä tasossa että kolmiulotteisessa avaruudessa.
 
MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (pakollinen)
Opiskelija oppii diskreetin ja jatkuvan tilastollisen jakauman ja niiden tunnusluvut, klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteet, diskreetin ja jatkuvan todennäköisyys-jakauman, sen odotusarvon sekä normaalijakauman.
 
MAA7 Derivaatta (pakollinen)
Opiskelija oppii funktion raja-arvon. jatkuvuuden ja derivaatan käsitteet, oppii funktioiden tulon ja osamäärän derivaatat, osaa tutkia polynomifunktion kulkua sekä määrittää polynomifunktion ääriarvoja.
 
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (pakollinen)
Opiskelija oppii tuntemaan juuri- , eksponentti- ja logaritmifunktiot, ratkaisemaan vastaavat yhtälöt sekä määrittämään em. funktioiden derivaatat. Lisäksi hän oppii muodostamaan funktiolle käänteisfunktion ja muodostamaan yhdistetyn funktion derivaatan.
 
MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (pakollinen)
Opiskelija oppii suunnatun kulman käsitteen ja kulmayksikkö radiaanin, oppii ratkaisemaan trigonometrisiä yhtälöitä ja niiden derivaattoja. Lisäksi hän oppii lukujonon käsitteen, aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan.
 
MAA10 Integraalilaskenta (pakollinen)
Opiskelija oppii integraalifunktion käsitteen, osaa muodostaa alkeisfunktioiden integraali-funktiot, laskea määrättyjä integraaleja, pinta-aloja ja tilavuuksia.
 
MAA11 Lukuteoria ja logiikka (syventävä)
Opiskelija oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja, oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian peruskäsitteet ja osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta.
 
MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (syventävä)
Opiskelija oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet, oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti ja tutkimaan polynomien jaollisuutta sekä harjaantuu käyttämään nykyaikaisia välineitä.
 
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (syventävä)
Opiskelija syventää differentiaali- ja integraalilaskennan perusteiden tuntemista, täydentää integraalilaskennan taitojaan ja tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.
 
MAA14 Lukiomatematiikan kertaus (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kootaan lyhyesti yhteen pakollisten kurssien sisältö, suoritetaan yli kurssirajojen ulottuvia tehtäviä, lasketaan sovellustehtäviä ääriarvoista ja integraalilaskennasta.
 
MAA15 Työkalukurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan kurssien MAA1 ja MAA2 tärkeimpiä sisältöjä kuten ensimmäisen, toisen ja korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä polynomilaskentaa. Opiskelija perehtyy polynomien jakolaskuun jakokulmassa ja polynomien jaollisuuteen tekijöihin jakamisessa.
 
MAA16 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssin tavoitteena on valmentaa ylioppilastehtävien suoritukseen ottaen niiden vaatimat perustelut ja suoritustarkkuus. Lasketaan viimeisten vuosien ylioppilastehtäviä.
 
MAA17 Talousmatematiikka (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla käsitellään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.
 
MAA18 Derivaatan tukikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan kurssien MAA7 ja MAA8 tärkeimpiä sisältöjä kuten derivaatan määritelmä erotusosamäärän avulla, erilaisten funktioiden derivaattafunktiot ja funktion ääriärvot sekä niiden sovellukset.
 

Matematiikka, lyhyt

Kurssi MAB1 on oltava suoritettu ennen kurssia MAB3. Kurssit MAB1 ja MAB3 ovat oltava suoritetut ennen kursseja MAB4, MAB6 ja MAB7. MAB2 on oltava suoritettu ennen kurssia MAB8. Kurssien suoritusjärjestys on muutoin vapaa. Kurssit MAB1–MAB8 voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
MAB0 Lyhyen matematiikan johdantokurssi (soveltava)
Kurssilla kerrataan peruskoulumatematiikkaa, kuten prosenttilaskentaa, kirjainlausekkeita, yhtälöratkaisua, suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita sekä ensimmäisen asteen funktiota ja suoran yhtälöä.
 
MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen)
Kurssilla tarkastellaan lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, ongelmien muotoilua yhtälöiksi, yhtälöiden graafista ja algebrallista ratkaisemista, ratkaisujen tulkintaa ja arvioimista sekä toisen asteen polynomifunktiota ja toisen asteen yhtälön ratkaisua.
 
MAB2 Geometria (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan kuvioiden yhdenmuotoisuuteen, suorakulmaisen kolmion trigonometriaan, Pythagoraan lauseeseen sekä kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittämiseen sekä geometrian menetelmien käyttöön koordinaatistossa.
 
MAB3 Matemaattisia malleja I (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan ilmiöiden säännönmukaisuuksiin ja riippuvuuksiin ja niiden kuvaamiseen lineaarisella ja eksponentiaalisella mallilla sekä potenssiyhtälön ratkaisemiseen ja eksponenttiyhtälön ratkaisemiseen logaritmin avulla.
 
MAB4 Matemaattinen analyysi (pakollinen)
Kurssilla tarkastellaan funktion muutosnopeutta, derivaatan käsitettä muutosnopeuden mittana, polynomifunktion derivaattaa, polynomifunktion merkin ja kulun tutkimista, suurimman ja pienimmän arvon määrittämistä sekä kulkua derivaatan avulla.
 
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (pakollinen)
Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja sekä määritetään jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukuja, tutustutaan normaalijakaumaan ja jakauman normittamiseen sekä perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
 
MAB6 Matemaattisia malleja II (pakollinen)
Kurssilla käsitellään kahden muuttujan lineaarisia yhtälöitä, yhtälöparia, kahden muuttujan epäyhtälön graafista ratkaisemista sekä lineaarista optimointia. Tutustutaan lukujonoihin ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.
 
MAB7 Talousmatematiikka (syventävä)
Kurssilla käsitellään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.
 
MAB8 Matemaattisia malleja III (syventävä)
Kurssilla tutustutaan trigonometristen funktioiden määrittelyyn yksikköympyrän avulla, radiaaniin, jaksollisiin ilmiöihin, vektorin käsitteeseen ja vektoreiden peruslaskutoimituksiin, sekä pisteiden ja kulmien tutkimiseen vektoreiden avulla.

MAB9 Kertauskurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan pakollisten kurssien keskeinen aineisto.

MAB10 Abiturienttikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan keskeinen sisältö. Tutustutaan aihepiireittäin koottuihin vanhoihin ylioppilastehtäviin ja soveltaviin tehtäviin.

Biologia

Kurssi BI2 oltava suoritettu ennen kurssia BI5. Kurssit BI1-BI5 voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
BI1 Eliömaailma (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemin vuorovaikutussuhteisiin ja evoluution mekanismeihin.
 
BI2 Solu ja perinnöllisyys (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan soluun ja sen toimintaan sekä DNA:n merkitykseen ja perinnöllisyyden perusteisiin.
 
BI3 Ympäristöekologia (syventävä)
Kurssilla tutustutaan ekologisen tutkimukseen, biologiseen monimuotoisuuteen, ekologisiin ympäristöongelmiin, Suomen luonnon haavoittuvuuteen ja kestävään tulevaisuuteen.
 
BI4 Ihmisen biologia (syventävä)
Kurssilla tutustutaan ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteisiin, elimistön rakenteeseen ja toimintaan, elintoimintojen säätelyyn, ihmisen lisääntymiseen , perimän merkitykseen elimistön sopeutumiseen ja puolustusjärjestelmiin.
 
BI5 Bioteknologia (syventävä)
Tutustutaan tarkemmin soluun, DNA:n rakenteeseen, geenien toimintaan, geeni-teknologiaan, biotekniikkaan, mikrobeihin ja niiden merkitykseen sekä kasvien ja eläinten jalostukseen ja biotekniikan etiikkaan.
 
BI6 Ajankohtaista biologiassa (½ kurssia , koulukohtainen syventävä)
Kurssin aikana tutustutaan ajankohtaisiin biologisiin uutisiin ja tutkimusaloihin sekä tehdään mikrobitöitä ja kerrataan mikrobien biologiaa

BI7 Biologian kertauskurssi (½ kurssia , koulukohtainen syventävä)
Valmistaudutaan biologian reaalikokeeseen ja kerrataan biologian pakollisten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien kurssien (BI1 – BI5) keskeiset sisällöt. Kurssi päättyy kuulusteluun.

Maantiede

Ennen kurssia GE4 on suoritettava yksi pakollinen kurssi. Kurssit GE1-GE4 voi suorittaa itsenäisesti.
 
GE1 Sininen planeetta (pakollinen)
Tutustutaan maapallon luonnontieteellisiin ilmiöihin, esim. ilmakehään, vesikehään, maaperään, ilmastoon, säätekijöihin, kasvillisuuteen, ilmastonmuutokseen.
 
GE2 Yhteinen maailma (pakollinen)
Tutustutaan kulttuurimaantieteeseen – väestöön ja asutukseen, kaupungistumiseen, luonnonvaroihin, alkutuotantoon, teollisuuteen, liikenteeseen, ihmistoiminnan alueelliseen jakautumiseen.
 
GE3 Riskien maailma (syventävä)
Tutustutaan erilaisiin hasardeihin, esim. avaruuteen liittyviin uhkiin, endogeenisiin uhkiin, myrskyihin, tulviin, kuivuuteen, luonnonvarojen riittävyyteen, väestönkasvuun ja teknisiin riskeihin.
 
GE4 Aluetutkimus (syventävä)
Tutustutaan kartografian perusteisiin ja paikkatietojärjestelmiin sekä suunnitellaan oma aluetutkimus, tehdään aineiston keruu erilaisten lähdeaineistojen avulla, tulkinta ja raportointi.
 
GE5 Maantieteilijöiden jäljillä (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Tutustutaan ajankohtaisiin maantieteellisiin teemoihin, esim. kehitysmaantiede, uudet EU-maat, kartografiaa tai kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen suunnittelua.
 
GE6 Maantiedon kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä )
Kurssilla valmistaudutaan maantiedon reaalikokeeseen ja kerrataan pakollisten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien (GE1-GE4) kurssien sisältö. Kurssi päättyy kuulusteluun.

Fysiikka

Pakollinen kurssi FY1 on suoritettava ensimmäisenä. Kurssi FY4 suoritetaan ennen kurssia FY5 ja kurssi FY6 ennen kurssia FY7. Suositeltavinta on suorittaa ensimmäisenä vuonna kurssit FY1–FY3, toisena vuonna kurssit FY4–FY6 ja kolmantena vuonna kurssit FY7–FY9. Kurssit FY2–FY8 kurssit voi suorittaa itsenäisesti, mutta soveliainta se on kursseilla FY2–FY4.
 
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja opitaan suorittamaan yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä esittämään ja tulkitsemaan niiden tuloksia.
 
FY2 Lämpö (syventävä)
Kurssilla tutustutaan ilmiöihin: kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset sekä otetaan käyttöön suureet: lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho, hyötysuhde sekä paine.
 
FY3 Aallot (syventävä)
Kurssilla perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeeseen, ääneen ja valoon. Tutkitaan aaltojen etenemistä, yhteisvaikutusta, heijastumista, taittumista, peilejä ja linssejä. Kurssilla on erityisen paljon kokeellisuutta.
 
FY4 Liikkeen lait (syventävä)
Kurssilla opitaan tasaiseen ja kiihtyvään liikkeeseen sekä energian ja liikemäärän säilymiseen liittyvät lait. Opetellaan laskemaan lakien avulla.
 
FY5 Pyöriminen ja gravitaatio (syventävä)
Kurssilla syvennetään FY4 -kurssilla aloitettua mekaniikan tuntemusta. Etenemisliikkeen lisäksi tarkastellaan pyörimistä. Tutkitaan gravitaation alaista heittoliikettä ja satelliittien liikettä.
 
FY6 Sähkö (syventävä)
Kurssilla opitaan sähköön liittyviä peruskäsitteitä, kuten virtapiirin osat, jännite, sähkövirta ja resistanssi sekä opetellaan virtapiirien rakentamista ja eri sähkösuureiden mittaamista.
 
FY7 Sähkömagnetismi (syventävä)
Kurssilla syvennetään FY6 – kurssilla aloitettua sähköilmiöiden tuntemusta yhdistämällä sähkö ja magnetismi. Perehdytään sähkön merkitykseen nykyajan teknologialle.
 
FY8 Aine ja säteily (syventävä)
Kurssilla tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn perimmäiseen olemukseen sekä atomin ja sen ytimen rakenteeseen.
 
FY9 Fysiikan kertausta (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisempien kurssien aiheita ja valmistaudutaan yo-kokeeseen. Jokainen osallistuja keskittyy kertaamisessa vain niihin kursseihin, joita on suorittanut. Kurssin päätteeksi on koe.
 
FY10 Fysiikan työkurssi  
Kurssilla tehdään 2-4 opiskelijan ryhmissä syventäviin lukiokursseihin liittyviä töitä. Kurssin laajuus on aluksi ½ kurssia, mutta sitä voi laajentaa innostuksen mukaan koko kurssiksi. Kurssi kehittää fysiikan konkreettista ymmärtämistä. Kurssista on erillinen esite.
 
 

Kemia

Kurssi KE1 suoritettava ensimmäisenä ja kurssi KE2 toisena. Suoritusjärjestys on muutoin vapaa. Kurssit KE2-KE5 voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan orgaanisten yhdisteryhmien ominaisuuksiin sekä niissä esiintyviin sidoksiin sekä poolisuuteen. Lisäksi käydään läpi erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ja orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita.
 
KE2 Kemian mikromaailma (syventävä)
Kurssilla tutustutaan alkuaineiden ominaisuuksiin, jaksolliseen järjestelmään sekä elektroniverhon rakenteeseen. Lisäksi tarkastellaan hapetuslukuja, kemiallista sidosta ja sidosenergiaa sekä orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakennetta ja isomeriaa.
 
KE3 Reaktiot ja energia (syventävä)
Kurssilla opitaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja käsittelemään reaktioita laskennallisesti. Lisäksi tarkastellaan energian sitoutumista ja vapautumista kemiallisissa reaktioissa sekä reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
 
KE4 Metallit ja materiaalit (syventävä)
Kurssilla tutustutaan sähkökemialliseen jännitesarjaan, normaalipotentiaaliin, kemialliseen pariin ja elektrolyysiin. Lisäksi tarkastellaan hapettumis-pelkistymisreaktioita, metalleja ja epämetalleja sekä niiden happi- ja vety-yhdisteitä sekä bio- ja synteettisia polymeerejä.
 
KE5 Reaktiot ja tasapaino (syventävä)
Kurssilla tarkastellaan reaktion tasapainotilan muodostumista, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä happo-emästasapainoa, liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa sekä kaikkiin näihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia sekä graafisia esityksiä.
 
KE6 Kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kerrataan lukiokemian keskeistä sisältöä ja tutustutaan vanhoihin ylioppilastehtäviin. Kurssi päättyy kuulusteluun.

Uskonto, ev.lut.

Kurssi UE3 on oltava suoritettu ennen kurssia UE6. Kurssien suoritusjärjestys on muutoin vapaa. Kurssit UE1–UE5 voi suorittaa myös itsenäisesti. Kurssit 1-5 arvioidaan numeroin, kurssit 6-7 merkinnällä S/H.
 
UE1 Uskonnon luonne ja merkitys (pakollinen)
Kurssilla etsitään näkökulmia sekä vieraan että oman maailmankuvan hahmottamiseen ja ymmärtämiseen, lähitarkastelussa kristittyjen pyhä kirja.
 
UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan oman kulttuurimme juuriin ja tarkastellaan kristinuskon merkitystä aikamme maailmassa.
 
UE3 Ihmisen elämä ja etiikka (pakollinen)
Kurssilla perehdytään keskeisiin eettisiin teorioihin sekä tarkastellaan yksilö-, sosiaali-, ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä erityisesti kristillisen etiikan perusteista käsin.
 
UE4 Uskontojen maailmat (syventävä)
Kurssilla tutustutaan suuriin maailmanuskontoihin, alkuperäiskansojen uskontoihin, uusiin uskonnollisiin ilmiöihin sekä uskonnon rooliin maailmanpolitiikassa.
 
UE5 Mihin suomalainen uskoo? (syventävä)
Kurssilla tutustutaan uskonnon merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä tarkastellaan suomalaisen uskon historiaa ja nykyhetkeä sekä uskonnonvapauden kehitystä.
 
UE6 Ajankohtaiset eettiset ongelmat (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla käsitellään ajankohtaisia eettisiä ongelmia eri osapuolten kannalta katsottuna. Kurssilla pidetään suullisia esitelmiä sovituista aiheista ja se toteutetaan osittain media-avusteisena.
 
UE7 Uskonnon kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla valmistaudutaan uskonnon ylioppilaskokeeseen ja kerrataan pakollisten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien (UE1-UE5) kurssien keskeinen sisältö. Kurssi päättyy kuulusteluun.

Uskonto, ort.

Pakolliset kurssit suoritetaan ennen kurssia UO5 ja UO6. Muutoin kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit UO1–UO4 voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
UO1 Ortodoksinen maailma (pakollinen)
Kurssilla opiskellaan ortodoksisen kirkon syntyä ja kehitystä sekä tutustutaan paikalliskirkkoihin sekä niiden historialliseen ja kulttuuriseen merkitykseen.
 
UO2 Uskonoppi ja etiikka (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan ortodoksisen opin lähteisiin, pyhiin ihmisiin, ortodoksiseen ihmiskäsitykseen sekä tarkastellaan yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä.
 
UO3 Raamattutieto (pakollinen)
Kurssilla perehdytään Raamatun syntyhistoriaan ja sisältöön sekä Raamatun käyttämiseen ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä sekä yksilön elämässä.
 
UO4 Uskontojen maailmat (syventävä)
Kurssilla tutustutaan suuriin maailmanuskontoihin, alkuperäiskansojen uskontoihin, uusiin uskonnollisiin ilmiöihin sekä uskonnon rooliin maailmanpolitiikassa.
 
UO5 Ortodoksinen Suomi (syventävä)
Kurssilla perehdytään ortodoksisen kirkon historiaan sekä nykypäivään Suomessa, tarkastellaan eri kirkkojen merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta sekä pohditaan kristinuskon merkitystä nykypäivän Suomessa. Kurssilla tarkastellaan myös yleisemmin uskonnollista tilannetta maassamme.

Elämänkatsomustieto

Kurssin ET1 jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Itsenäinen suorittaminen on mahdollista.
 
ET1 Hyvä elämä (pakollinen)
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.
 
ET2 Maailmankuva (pakollinen)
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.
 
ET3 Yksilö ja yhteisö (pakollinen)
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.
 
ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti (syventävä)
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.
 
ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä (syventävä)
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.
 
ET6 Elämänkatsomustiedon kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan elämänkatsomustiedon reaalikokeen kannalta keskeisimpiä asioita.

Filosofia

Kurssi FI1 suoritetaan ensimmäiseksi. Muuten järjestys on vapaa. Kurssit voi suorittaa itsenäisesti, paitsi kurssi FI1 vain pakottavien ehtojen vallitessa.
 
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (pakollinen)
Perehdytään filosofian eri osa-alueisiin ja niiden käyttämiin peruskäsitteisiin.
 
FI2 Filosofinen etiikka (syventävä)
Perehdytään etiikan ja moraalin keskeisiin kysymyksiin.
 
FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia (syventävä)
Perehdytään tieto-opin keskeisiin kysymyksiin.
 
FI4 Yhteiskuntafilosofia (syventävä)
Käsitellään yhteiskuntafilosofian keskeisiä ongelmia.
 
FI5 Filosofian kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla valmistaudutaan filosofian ylioppilaskokeeseen ja kerrataan pakollisen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien kurssien keskeinen sisältö.
 
FI6 Mikä on ihminen? (koulukohtainen syventävä)
Keskusteluryhmä aiheesta Mikä on ihminen? Kurssin pituus on yksi lukukausi. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kurssi käsittelee filosofian ja psykologian keskeisiä kysymyksiä. Aihepiiri päätetään ryhmäkohtaisesti. Kurssi edellyttää, että johdantokurssit FI1 ja PS1 on suoritettu.

Historia

Kurssi HI1 on syytä suorittaa ensimmäisenä, koska se muodostaa perustan muille kursseille. Muuten numerojärjestys on suositeltavin. Kurssit HI1–HI6 voi suorittaa myös itsenäisesti.
 
HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (pakollinen)
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.
 
HI2 Eurooppalainen ihminen (pakollinen)
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla.
 
HI3 Kansainväliset suhteet (pakollinen)
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia (sotia ja konflikteja), taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.
 
HI4 Suomen historian käännekohtia (pakollinen)
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.
 
HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (syventävä)
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.
 
HI6 Kulttuurien kohtaaminen (syventävä)
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.
 
HI7 Vaihtuva-aiheinen kurssi (koulukohtainen syventävä)
Tämän kurssin aihe vaihtuu opiskelijoiden toiveiden mukaan. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi historialliset elokuvat, sotahistoria, paikallishistoria, antiikin aika tai muu sopivaksi katsottu aihe.
 
HI8 Sukututkimus (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla pyritään selvittämään kunkin opiskelijan omia sukulaisia ajassa taaksepäin lähinnä tietokoneen avulla. Tuloksista tehdään sukutaulut. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sukututkimuksen perusteisiin ja käytettävissä oleviin lähteisiin.
 
HI9 Historian kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskokeeseen ja kerrataan pakollisten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien kurssien keskeinen sisältö. 

Yhteiskuntaoppi

Kurssi YH1 on suositeltavaa suorittaa ensimmäiseksi, muuten suoritusjärjestys on vapaa.
 
YH1 Yhteiskuntatieto (pakollinen)
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen.
 
YH2 Taloustieto (pakollinen)
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin ja käsittelee talouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten, rahoituslaitosten ja julkisen talouden näkökulmasta.

YH3 Kansalaisen lakitieto (syventävä)
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.
 
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (syventävä)
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.
 
YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen ja kerrataan pakollisten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten syventävien kurssien keskeinen sisältö. 

Psykologia

Kurssi PS1 suoritetaan ensin, muuten suoritusjärjestys on vapaa. Kurssien itsenäinen suorittaminen on mahdollista.
 
PS1 Psyykkinen toiminta oppiminen ja vuorovaikutus (pakollinen)
Tutustutaan psykologian peruskäsitteisiin.
 
PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys (syventävä)
Tutustutaan ihmisen kehitykseen elämänkaaren aikana.
 
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (syventävä)
Perehdytään ihmisen tiedonkäsittelyn prosessiin.
 
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (syventävä)
Perehdytään ihmisen motivaatioon, tunteisiin ja ajatteluun.
 
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys (syventävä)
Kurssi sisältää psykologian näkemyksiä persoonallisuudesta ja persoonallisuuden tutkimusmenetelmiä. Perehdytään myös mielenterveyteen.
 
PS6 Ihminen sosiaalisena olentona (koulukohtainen syventävä)
Kurssi perehdyttää sosiaalipsykologian käsitteisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
 
PS7 Tutkimuskurssi
Kurssilla suoritetaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukainen tutkimus ryhmätyönä.
 
PS8 Psykologian kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Valmentaudutaan reaalikokeeseen. 

Musiikki

Suoritusjärjestys vapaa, kurssi MU1 on kaikille pakollinen kurssi. Kaikki musiikin kurssit voi suorittaa itsenäisesti.
 
MU1 Musiikki ja minä (pakollinen)
Opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla.
 
MU2 Moniääninen Suomi (pakollinen)
Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Sisältöinä populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.
 
MU3 Ovet auki musiikille (syventävä)
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.
 
MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa (syventävä)
Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen mediassa. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia sekä tutustumalla musiikkiterapiaan.
 
MU5 Musiikkiprojekti (syventävä)
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.
 
MU6 Taidemusiikki (koulukohtainen syventävä)
Taidemusiikin aikakaudet ja niiden tyylipiirteet musiikissa.
 
MU7 Musiikin teoria ja säveltapailu (koulukohtainen syventävä)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee musiikin teorian osa-alueet Musiikkiopiston Musiikin perusteet 3 ja 4 -kurssien tasoisesti.
 
MU8 Kuorolaulu 1 (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija perehtyy suomalaiseen kuoroperinteeseen.
 
MU9 Kuorolaulu 2 (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija perehtyy suomalaiseen kuoroperinteeseen.
 
MU10 Bändikurssi (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija perehtyy bändissä soittamiseen.
 
MU11 Orkesteri (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija perehtyy orkesterissa soittamiseen.
 
MU12 Musiikin lukiodiplomi (koulukohtainen syventävä)
Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomi suoritetaan siten, että opiskelija toimii aktiivisesti musiikin parissa yksilönä tai ryhmän jäsenenä. Kurssi koostuu kahdesta osa-alueesta: konsertin järjestäminen ja portfolion kirjoittaminen. Koko kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 ja siitä saa erillisen diplomitodistuksen. Ennen diplomin suorittamista opiskelijan on suoritettava vähintään neljä lukion musiikkikurssia. Näistä kursseista yhden tulee olla MU1.

Kuvataide

Kurssit KU1 ja KU2 suositellaan suoritettaviksi ensimmäisenä, KU3 suoritettava ennen KU6. Muutoin kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit KU1-KU6 voi suorittaa itsenäisesti.
 
KU1 Minä, kuva ja kulttuuri (pakollinen)
Kurssilla käsitellään kuvan rakentamisen eri keinoja, kuva-analyysia ja kehitetään omaa kuvallista ilmaisua.
 
KU2 Ympäristö, paikka ja tila (pakollinen)
Kurssilla käsitellään arkkitehtuuria, muotoilua sekä tilan käsitettä eri näkökulmista.
 
KU3 Media ja kuvan viestit (syventävä)
Kurssilla käsitellään kuvaa mediassa, graafista suunnittelua ja kehitetään harjoitustöiden avulla omaa mediasuhdettaan.
 
KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin (syventävä)
Kurssilla käsitellään kuvataiteen historiaa, taidekuvan tulkintaa ja kehitetään omaa kuvailmaisua taidetuntemuksen pohjalta.
 
KU5 Nykytaiteen työpaja (syventävä)
Kurssilla käsitellään nykytaidetta, sen tulkintaa ja harjoitellaan omaa tavoitteellista prosessinomaista työskentelyä.
 
KU6 Elävät kuvat (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla käsitellään television kuvaviestejä sekä –sisältöjä, elokuvan ja videon ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä harjoitellaan videon käyttämistä taiteellisessa kuvailmaisussa. Kurssi voidaan suorittaa projektiluonteisesti.
 
KU7 Installaatio ja lavastekurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla tutustutaan valo-, tila- ja ympäristötaiteeseen. Kurssi voidaan suorittaa projektiluonteisesti.
 
KU8 Kuvataiteen lukiodiplomi (koulukohtainen syventävä)
Suositellaan enemmän kuvataidetta opiskelleelle. (vähintään 4 kuvataiteen kurssia hyväksytysti suoritettuna). Lukiodiplomin tuotokset ja portfolion arvioi raati asteikolla 1-5. Kurssi suoritetaan itsenäisesti kuvataideopettajan valvonnassa. Lisätietoja kuvataideopettajalta.

Ilmaisutaito

Suoritusjärjestys on vapaa. Itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista.
 
IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi 1 (soveltava)
Ryhmässä, lämmittely, tutustuminen, turvallisuus, aistit, tunne, liike, miimi, ääni, puhe, impro, rentoutuminen, esitys. Kurssipäiväkirja.
 
IT2 Ilmaisutaidon peruskurssi 2 (soveltava)
Draamalliset ja teatteri-ilmaisulliset keinot, kommunikaatio- ja sosiaaliset taidot, itsearviointi, esitys. Kurssipäiväkirja.
 
IT3 Ilmaisutaidon performanssikurssi (soveltava)
Ryhmä ja teema. Järjestetään esitys tai tapahtuma jollekin ryhmälle. Kurssipäiväkirja.
 
IT4 Teatterin lukiodiplomikurssi (soveltava)
Itsenäisesti valmistetaan yksin tai ryhmänä opinnäyte-esitys, jossa osoitetaan draamallista ja teatteri-ilmaisullista osaamista. Kurssipäiväkirja ja essee. Diplomitodistus, arvostelu 1–5. Ilmaisutaidon 1. ja 2. kurssi suoritettava ennen tätä.

Liikunta

Suoritusjärjestys: pakolliset kurssit numerojärjestyksessä, muut vapaasti. Kurssi LI1 valitaan ensimmäisenä ja kurssi LI2 toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.
 
LI1 Taitoa ja kuntoa (pakollinen)
Fyysisen kunnon ylläpitoa. Ohjelmassa talvilajit, uinti ja lihaskuntotesti
 
LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen (pakollinen)
Fyysisen kunnon ylläpitoa. Ohjelmassa kesälajit, suunnistus ja Cooperin testi.
 
LI3 Virkisty liikunnasta (syventävä)
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.
 
LI4 Yhdessä liikkuen (syventävä)
Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit.
 
LI5 Kuntoliikunta (syventävä)
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä.
 
LI6 Palloilu (koulukohtainen syventävä)
Syvennetään vanhoja taitoja ja kokeillaan uusia lajeja.
 
LI7 Erävaellus (koulukohtainen syventävä)
Perehdyttää luonnossa liikkumiseen ja retkeilyn alkeisiin (sisältää teoriaosan ja retken käytännön toteutuksen). Retkeilyyn kuuluu 2 yötä metsässä. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
LI8 Liikuntadiplomi (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija antaa näytöt liikuntatiedoista, liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa. Opiskelijan laatiman portfolion ja muun seurannan perusteella todistukseen merkitään myös muut eniten harrastetut lajit, menestyminen kilpaurheilussa ja osallistuminen koulun liikuntatoimintaan pääsääntöisesti lukion aikana. Opiskelija on voinut antaa osan näytöistään jo liikuntatunneilla. Yhteistyötaidot arvioidaan liikuntakurssien perusteella.
 
LI9 Liikunta harrastuksena (koulukohtainen syventävä)
Kurssi tukeutuu liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamiin kursseihin ja henkilökohtaisiin valmennusohjelmiin. Suorituksiksi voidaan hyväksyä myös toimiminen ohjaajana liikuntakerhoissa tai -kursseilla.

Terveystieto

Suoritusjärjestys: ensin pakollinen kurssi, muut halutussa järjestyksessä.
 
TE1 Terveyden perusteet (pakollinen)
Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Kurssilla paneudutaan tämän asian ja elämäntapojen vaikutusten ymmärtämiseen ihmisen toimintakykyisyyden ja elämänlaadun kannalta.
 
TE2 Nuoret, terveys, ja arkielämä (syventävä)
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta.
 
TE3 Terveys ja tutkimus (syventävä)
Kurssilla tutustutaan terveydenhuoltoon ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi kurssilla toteutetaan pienimuotoinen terveystapatutkimus.
 
TE4 Turvallisuus, viihtyvyys ja työkyky (koulukohtainen syventävä)
Mitä on hyvä ergonomia, työturvallisuus ja viihtyvyys sekä työkyky ja tyky-toiminta? Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä projektityö aihealueesta.
 
TE5 Terveystiedon kertauskurssi (½ kurssia, koulukohtainen syventävä)
Kurssilla valmistaudutaan terveystiedon reaalikokeeseen ja kerrataan terveystiedon pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt.
 

Opinto-ohjaus

 
Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.
 
OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus (pakollinen)
Kurssilla käsitellään lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.
 
OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (syventävä)
Kurssilla tutustutaan jatko-opintoihin opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi pohditaan paikallisia, seudullisia ja alueellisia työ- ja elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelun taitoja sekä ammatti- ja urasuunnittelua.
 
OP3 Ryhmänohjaus (koulukohtainen syventävä)
Kurssi jakaantuu kolmelle opintovuodelle ja se suoritetaan osallistumalla ryhmäohjaustuokioihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia opintoihin liittyviä asioita, opintojen suunnittelua, ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä suunnitellaan koulun yhteisiä tilaisuuksia ja toimintaa.
 
OP4 Työelämään tutustuminen (koulukohtainen syventävä)
Opiskelijan toimii vähintään viikon ajan (esim. kesälomalla) työpaikalla ja tutustuu siihen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tekee kohteestaan ja etenkin kokemuksistaan työntekijänä oppimispäiväkirjan tai raportin.
 
OP5 Tutortoiminta (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla opiskelija perehdytetään auttamaan nuorempaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, järjestetään tapahtumia yhdeksäs- ja kahdeksasluokkalaisille, osallistutaan vanhempainiltoihin jne.
Tutortoiminta voidaan toteuttaa myös siten, että opiskelijoiden erityisosaamista ja -taitoja hyödynnetään tavanomaisten oppiaineiden, esimerkiksi matematiikan ja kielten, opiskelussa, tietoteknisten valmiuksien kartuttamisessa ja uusien ohjelmien testaamisessa.
 
OP6 Yrittäjyyskurssi/projektikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla tutustutaan yrittäjyyteen Suomessa ja Kiuruvedellä. Opiskelija saa perustiedot yritysmuodoista sekä yrityksen perustamisesta, rahoituksesta, vakuutuksista ja verotuksesta. Kurssin aikana pohditaan myös keskeisiä teemoja, kuten sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä.
 

Tietotekniikka


Suoritusjärjestys on muuten vapaa, mutta kurssi AT1 on tarkoitettu aloittelijoille, jotka tarvitsevat perustaitojen kartuttamista lukio-opiskelua varten. Kurssit AT1 ja AT2 kannattaa suorittaa ensimmäisenä vuonna. Kurssin AT2 voi suorittaa itsenäisesti.
 
AT1 Tietotekniikan perusteet (soveltava)
Kurssilla varmistetaan tietokoneen, oheislaitteiden, käyttöjärjestelmän, tavallisten työvälineohjelmien sekä lähiverkon ja internetin käytön perusosaaminen. Näitä taitoja tarvitaan mm. lukio-opiskelussa.
 
AT2 Tietotekniikan projektityö (soveltava)
Kurssilla perehdytään tekstinkäsittelyohjelman mahdollisuuksiin ja harjoitellaan oikeamuotoisen asiakirjan ja tutkielman tekemistä. Arvostelu perustuu tutkielmaan ja muuhun näyttöön osaamisesta.
 
AT3 Internet (soveltava)
Kurssilla pyritään ottamaan internet opiskelun avuksi. Pääpaino on tiedon etsimisessä, analysoinnissa, muokkaamisessa ja esittämisessä.
 
AT4 Työvälineet (soveltava)
Kurssilla otetaan opiskelun avuksi eräitä työvälineohjelmia, kuten taulukkolaskenta (Excel), kuvankäsittely (Paint Shop Pro) ja diaesitys (Power Point) sekä tutustutaan oppimisympäristöihin (PedaNet, Moodle ja Internetix).

Integraatiokurssit

IN1 Kansainväliset projektit (soveltava)
Yhteydenpitotaitojen oppiminen ja käyttäminen, muihin maihin ja kansallisuuksiin tutustuminen, vieraiden kielten käyttö, erilaisten laitteiden käyttö. Yhteydenpito ja vierailut ulkomaille.
 
IN2 Kielten opiskelu verkon avulla (soveltava)
Kieltenopiskelun mahdollisuuksia eri verkkoympäristöissä – kurssien suorittaminen, harjoittelu, harrastelu, online, offline. Kurssin sisältö määräytyy pääosin ryhmän ja osallistujien toivomusten mukaan.
 
IN3 Kielikeidas (soveltava)
Soveltava, englannin ja/tai ruotsin perusrakenteiden kertaus- ja harjoittelukurssi, johon opiskelija voi osallistua tarpeen mukaan. Kurssin sisältö ja toimintatavat määräytyvät osallistujien tarpeista.
 
IN4 Matematiikkakeidas (soveltava)
Soveltava, matematiikan perusasioiden kertaus- ja harjoittelukurssi, johon opiskelija voi osallistua tarpeen mukaan. Kurssin sisältö ja toimintatavat määräytyvät osallistujien tarpeista. Keitaalle voivat tulla sekä pitkän että lyhyen matematiikan opiskelijat.
 
IN5 Fysiikan, kemian ja biologian työkurssi (soveltava)
Tehdään fysiikan, kemian ja biologian töitä. Kurssilla hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, osasta töistä laaditaan työselostukset. Kurssi on mahdollista suorittaa myös ½ kurssin laajuisena keskittymällä yhden tai kahden oppiaineen opintoihin.
 
IN6 Musikaalikurssi (soveltava)
Koostuu ilmaisutaidon, liikunnan, kuvataiteen ja musiikin osuuksista. Oma käsikirjoitus ja dramatisointi. Musikaali esitetään kurssin päätteeksi.
 
IN7 Videotuotantokurssi (soveltava)
Opiskellaan videokuvauksen perusteet teoriatasolla (kuvakoot, sommittelu, kameraliikkeet jne.) ja sovelletaan teoriaa käytäntöön harjoituksilla. Tutustutaan erityyppisiin kameroihin ja myös muuhun kalustoon, esim. äänityskalustoon. Tutustutaan live-streamaukseen ja monikameratyöskentelyyn. Kuvataan käsikirjoituksen pohjalta lyhytelokuva.
 
IN8 Videoeditointikurssi (soveltava)
Videoeditoinnin peruskurssi, jossa käytetään jo olemassa olevaa videomateriaalia tavoitteena valmis lyhytelokuva. Tutustuminen erilaisiin video- ja ääniformaatteihin sekä eri editointisovelluksiin. Tutustutaan kuvan  jälkikäsittelyn suomiin mahdollisuuksiin, esim. Chroma-Key ja animaatiot.
 
IN9 Äänityöskentelyn perusteet (soveltava)
Äänityöskentely eri yhteyksissä, esim. videoäänen tallennus ja jälkikäsittely, musiikin äänitys ja jälkikäsittely sekä nettiradio-ohjelman koostaminen ja lähettäminen. Erilaiset ääniformaatit, -sovellukset ja plug-in-sovellukset. Mikrofoni- ja muu äänikalusto. 

Ratsastus ja hevostalous


Kaikista ratsastuskursseista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
RH1 Ratsastuksen perusteet (soveltava)
Kurssilla opitaan ratsastuksen perustaitoja. Se sopii kaikille hevosista ja ratsastuksesta kiinnostuneille. Entistä kokemusta ei tarvita.
 
RH2 Ratsastuksen eri lajit (soveltava)
Kurssi on tarkoitettu ratsastuksen perusasiat hallitseville. Kurssilla keskitytään erilaisiin peleihin, leikkeihin, lännenratsastukseen, vikellykseen ja käydään maastossa. Mukana olevilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön.
 
RH3 Kouluratsastus (soveltava)
Pääpaino kurssilla on yksilöllisten taitojen kehittämisessä erityisesti kouluratsastuksessa. Sisältö ja tehtävät suunnitellaan opiskelijoiden tason mukaan.
 
RH4 Esteratsastus (soveltava)
Kurssilla painotus on esteratsastuksessa. Sisältö ja tehtävät suunnitellaan opiskelijoiden tason mukaan.
 
RH5 Anatomia ja fysiologia (soveltava)
Hevosen luuston ja lihaksiston rakenne ja toiminta. Verenkierto-, hengitys-, eritys- ja aistinelinten toiminta sekä ihon normaalitoiminta ja hoito. Hevosen ja märehtijän ruuansulatuksen ero.
 
RH6 Rehut ja ruokinta (soveltava)
Ravintoaineiden merkitys eläimille ja niiden esiintyminen rehuissa. Tavallisimmat rehut. Rehuanalyysi, rehuvarastojen arvioinnin merkitys ruokinnan suunnittelussa terveyttä ja suorituskykyä ylläpitävänä ruokintana eri hevosryhmillä.
 
RH7 Terve hevonen (soveltava)
Turvallisuus ja hevosten terveyttä edistävä toiminta. Hevosen yleisimmät sairaudet ja ensiapu. Rutiiniluonteiset lääkinnälliset hoitotoimenpiteet ja eläinlääkärin käyttäminen tarvittaessa.
 
RH8 Valjasten korjaus ja nahkatyöt (soveltava)
Kurssilla käsitellään välinehuoltoa, valjasten korjausta ja nahkatöitä.
 
RH9 Ratsastus harrastuksena (soveltava)
Ratsastusta yksilöllisesti laaditun ohjelman mukaan. Sisältö suunnitellaan opiskelijoiden tason ja suuntautuneisuuden mukaan. Kurssi tukee opiskelijoiden ratsastusharrastusta ja mahdollista kilpailutoimintaa.

Käsityö

Kaikista käsityön kursseista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KT1 Puutyön peruskurssi (soveltava)
Käyttö- ja tarve-esineiden valmistaminen omista lähtökohdista lähtien yksilö- pari- ja ryhmätyönä. Korjaus ja ehostus. Työn toteutusjärjestys: suunnittelu, kustannusarvio, valmistus ja itsearviointi. Mahdollinen tehdaskäynti.
 
KT2 Puutyön jatkokurssi (soveltava)
Valmistetaan pienimuotoinen esine ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti sekä suunnitellaan ja tehdään oma työ tai jatketaan peruskurssilla aloitettua työtä. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa käsityön diplomi.
 
KT3 Vaatteen suunnittelusta kaavoitukseen (soveltava)
Vaatteen kuosin, kankaan rakenteen, vaatteiden/asujen värien vaikutus eri vartalotyypeille. Erilaisia leikkuusuunnitelmia. Henkilökohtaisen vaatteen/asukokonaisuuden valmistaminen.
 
KT4 Käsityö kansainvälisenä kielenä (soveltava)
Kurssilla perehdytään kudontaan, neulontaan tai kirjontaan eri puolilla maailmaa sekä Suomessa tavoitteena kulttuurillisten eroavaisuuksien tiedostaminen sekä tutustuminen maan kuvataiteeseen ja kansankulttuuriin. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteen.
 
KT5 Pukuhistorian kurssi (soveltava)
Opiskellaan eri aikakausille tyypillisten hihojen, miehustojen ja hameiden kuosittelua käyttäen apuna myös kaavanpiirto-ohjelmaa. Opiskelija soveltaa jonkin tyylikauden piirteitä omaan juhla-asuunsa ja valmistaa asun.
 
KT6 Kankaanpainanta ja konekirjonta (soveltava)
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan sisustus- tai vaatetuskangas tai kuvioidaan valmis vaate valitulla tekniikalla tai yhdistämällä useampaa kankaankuviointitapaa; solmubatiikkia, vahabatiikkia, värjäystä, aurinkovärjäystä tai kankaanpainantaa.
 
KT7 Käsityön diplomi (soveltava)
Arvioitava diplomityö perustuu valtakunnalliseen teemaan, joka on niin laaja-alainen, että se ei sido toteuttamista määrättyyn tekniikkaan tai materiaaliin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työssään käyttämänsä materiaalit. Materiaalin soveltuvuus kulloiseenkin työhön on osa arviointia. Työprosessin edetessä on muistettava tehdä kaiken aikaa portfoliota.

Kansalaistaidot

KA1 Liikennekasvatus (soveltava)
Kurssi koostuu ajokortin suorittamisesta ja erikseen sovittavista tehtävistä. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti. Kurssille ilmoittaudutaan ajokortin suorittamista koskevan lukuvuoden alussa.
 
KA2 Hyvää ruokaa helposti ja halvalla – kokkikurssi (soveltava)
Kurssilla opetellaan valmistamaan hyvää ja ravitsevaa ruokaa aivan tavallisista aineksista. Kurssi painottaa ruuan terveysnäkökohtien lisäksi myös taloudellisuutta ja helppoutta, jotta opittuja taitoja voitaisiin soveltaa myös opiskelijaelämässä. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA3 Ensiapu (soveltava)
Antaa perustiedot ja –taidot toimia hätä-, sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Laajentaa tietoa terveydestä ja ensiavusta. Vastaa SPR:n ensiapukursseja 1 ja 2, joista voi saada todistuksen. Voimassa oleva SPR:n ensiapukurssien 1 ja 2 suoritus korvaa kurssin. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA4 Kansalaisen turvakurssi (soveltava)
Kurssin aikana perehdytään sotilaalliseen ja siviilielämän kriisivalmiuteen ja turvallisuus-politiikkaan. Kurssilla käsitellään lisäksi mm. palo- ja pelastushenkilöstön sekä poliisin toimintaa, ensiapua, yksilön perusoikeuksia ja muita yksilön ja yhteisön turvallisuutta lisääviä asioita. Tehdään vierailu varuskuntaan tms. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA5 Palo- ja pelastuskurssi (soveltava)
Kurssin aikana perehdytään palo- ja pelastuskeskuksen ja -henkilöstön toimintaan sekä opiskellaan vapaaehtoisen palo- ja pelastustyön edellyttämiä taitoja. Harjaannutetaan käytännössä työn vaatimia taitoja. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA6 Erätaidot (soveltava)
Kurssilla opitaan luonnossa liikkumista ja erätaitoja. Kurssiin liittyy käytännön harjoituksia ja maastoretkiä. Kurssi toteutetaan osittain viikonloppuina ja iltaisin. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA7 Erämelonta (soveltava)
Kurssi antaa tietoa turvallisesta tavasta harrastaa melontaa ja omatoimisesta selviytymisestä luonnossa vaihtelevissa sääoloissa. Kurssiin liittyy käytännön harjoituksia ja se toteutetaan osittain viikonloppuina ja iltaisin. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.
 
KA8 Purjehdus (soveltava)
Peruskurssi, joka ei edellytä aikaisempaa kokemusta purjehduksesta. Kurssilla opitaan purjehduksen ja veneen huollon perustaitoja. Kurssi toteutetaan yhdessä luterilaisen seurakunnan kanssa. Kurssista peritään 20 €:n suuruinen kurssimaksu.

Ammatillisesti suuntautuneet opinnot (enintään 20 kurssia)

Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa ammatillisesti suuntautuneita opintoja, mikäli ne tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat Kiuruveden lukion opetussuunnitelmaa. Samoin hän voi lukea hyväkseen jo aikaisemmin suoritetun ammatillisen perustutkinnon sisältämiä kursseja. Ammatillisesti suuntautuneita opintoja ovat ennen muuta MAHIS-yhteistyöverkon tarjoamat opintojaksot ja kurssit. Ammatillisiin opintoihin osallistumisesta ja ammatillisesti suuntautuneiden kurssien suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Ammatillisesti suuntautuneita kursseja voi opinto-ohjelmassa olla enintään 20 kurssia.
 
Arviointi perustuu toisen oppilaitoksen antamaan arviointiin ja vastaavuuden edellyttämiin mahdollisiin lisäsuorituksiin. Toisessa oppilaitoksen aikaisemmin suoritettuja ammatillisia opintoja voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä jälkikäteen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Ammatillisesti suuntautuneiden opintojen hyväksymisestä ja hyväksiluettavien opintojen laajuudesta päättää rehtori.

 

Vapaavalintaiset opinnot (enintään 10 kurssia)

Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muualla kuin Kiuruveden lukiossa suoritettavia kursseja, mikäli ne tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat Kiuruveden lukion opetussuunnitelmaa. Tällaisia ovat yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettävät kurssit, kesäyliopistokurssit sekä yliopistoarvosanoihin ja ylioppilastutkinnon jälkeiseen opiskeluun tähtäävät osasuoritukset. Vapaavalintaisia opintoja voivat olla myös harrastepohjaiset kurssit tai opintokokonaisuudet.
 
Muiden lukioiden, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen tai muiden opetusta antavien tahojen järjestämät kurssit voidaan lukea hyväksi joko oppiaineiden pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja korvaavina kursseina tai vapaavalintaisina opintoina. Opiskelijan kokonaiskurssimäärään voidaan lukea Kiuruveden lukion opetustarjonnan ulkopuolisia vapaavalintaisia opintoja enintään 10 kurssia.
 
Korvaavien kurssien suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava opinto-ohjaajan ja asianomaisen aineen opettajien kanssa. Arviointi perustuu toisen oppilaitoksen antamaan arviointiin ja vastaavuuden edellyttämiin mahdollisiin lisäsuorituksiin. Toisessa oppilaitoksen aikaisemmin suoritettuja opintoja voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä jälkikäteen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Vapaavalintaisten opintojen hyväksymisestä ja hyväksiluettavien opintojen laajuudesta päättää rehtori.
 

 

 

 

 

 

 
Netti-TV
 Facebook faniksi

Yhteystiedot

Kiuruveden lukio
Lähteentie 10
74700 Kiuruvesi

puh. 040-527 1633 / kanslia
fax (017) 272 9318
etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi